Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

 • Tallinna Arvutikoolis on täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise aluseks Täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS), Tallinna Arvutikooli põhikiri, õppekorralduse alused, täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused. Oluline on ka pikk täiskasvanute täiendkoolituse kogemus üle 25 aasta (esimene arvutikool Eestis).
 • Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele. Õppekavas sätestatakse:
  • - õppekava nimetus
  • - õppekava kogumaht
  • - õppe eesmärk
  • - õpiväljundid
  • - õppe sisu, teemad
  • - sihtgrupp
  • - õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • - kasutatavad õppemeetodid
  • - viide koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldusele
  • - viide õppekeskkonna kirjeldusele
 • Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitajatel on erialane kõrgharidus (enamasi magistri või ka doktori kraadi tasemel) või teemale vastav töökogemus ja teema koolitamise kogemus
 • Soovitatavalt on koolitajatel täiskasvanute koolitaja kutse, IT-spetsialisti või muu koolitatava valdkonna spetsialisti sertifikaat
 • Koolitajate koolitajatöö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate tagasiside põhjal, Tellija tagasiside põhjal, koostööd Tallinna Arvutikooliga, koolitaja tegutsemist koolitusprojekti ettevalmistamisel, õppe-metoodilise materjali valmistamisel, koolitusjärgse kokkuvõtte koostamisel.
 • Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppetöö viiakse läbi ruumides, kus on olemas õppetööks vajaminevad vahendid.
 • Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja – ohutuse nõuetele.
 • Tallinna Arvutikooli sülearvutiklassid on kaasaegse tarkvaraga, kasutatakse tarkvara ametlikke kommertskasutuse litsentse
 • Vaidluste lahendamise kord

 • Kõik Tallinna Arvutikooli koolitustega seotud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised rahuldavat tulemust ei anna, saavad osapooled pöörduda kohtusse.
 • SOOVIN SISEKOOLITUST
  Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
  1000 märki vaba