Arvutikasutaja baaskoolitus

microsoft-office-logo1

Kestus: 15 akadeemilist tundi

Investeering: 225€ + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Algajad arvutikasutajad, iseõppijad, kõik, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi. 

Eesmärk:
Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil:

 • õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine;
 • enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel;
 • saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Eelteadmised:
Eelteadmisi ei nõuta, kasuks tuleb hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu:

 • Arvutitöö Windowsi keskkonnas:
  • arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused;
  • töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega.
 • Failihaldus:
  • Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogi loomine;
  • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • Tekstitöötlus:
  • sissejuhatus MS Wordi, teksti sisestamine, töö salvestamine;
  • teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine;
  • teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine;
  • päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine;
  • tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine;
  • dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine.
 • Tabelarvutus:
  • sissejuhatus MS Excelisse, andmete sisestamine;
  • töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine);
  • töö salvestamine;
  • tabeli kujundamine;
  • oma valemite koostamine, enamkasutatavad funktsioonid (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus);
  • diagrammide loomine, printimine, diagrammi kujundamine.
 • Internet ja e-mail:
  • sissejuhatus Internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga, www- aadresside ülesehitus;
  • infootsing internetis, otsingumootorid;
  • www-lehekülgede, piltide salvestamine, järjehoidjate kasutamine;
  • e-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid;
  • kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine;
  • faili lisamine kirjale.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • töötada iseseisvalt Windows keskkonnas erinevate tarkvaraprogrammidega;
 • hallata ja koostada erinevaid dokumente (MS Word) ja tabeleid (MS Excel);
 • kasutada e-posti ja Interneti otsingusüsteeme.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaMari Käis või Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Professionaalne arvutikasutamine

Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS Word baasil)

microsoft-office-logo1

Kestus: 15 akadeemilist tundi

Investeering: 280 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Arvutikasutaja baaskoolituse läbinud, mitmeaastase arvutitöö kogemusega tavakasutajad; kõik kes soovivad igapäevast arvutitööd korraldada efektiivselt, saada hakkama keerulisemate ja suuremate dokumentide ning tabelitega. 

Eesmärk:
Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Eelteadmised ja oskused:
Hea arvutikasutamisoskus, oskus koostada lihtsaid tekste ja tabeleid ning teostada tabelites lihtsamaid arvutusi  (Arvutikasutaja baaskoolitus).

Sisu:

 • Töö Windows-keskkonnas:
  • failihaldus: Windows Explorer (kiirkorraldused, failide kustutamine, taastamine, failide omadused);
  • arvuti kõvaketta kontrollimine ja korrastamine, olulisemad arvuti seadistused (kuupäev, regionaalne määrang, klaviatuur, hiir, ekraan).
 • Tekstitöötlus MS Word:
  • töö pikkade dokumentidega;
  • teksti otsimine ja asendamine;
  • muudatuste jälgimine, kommentaarid;
  • viidete ja järjehoidjate kasutamine, seadistamine;
  • leheküljenumbrid, numbrite seadistamine;
  • Kujundamine:
   • teksti sisestamise ja kujundamine reeglid;
   • töö lõikudega, rea- ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine;
   • stiilid dokumendis, stiilide kujundamine, uute loomine, pealkirjastiilid.
  • Loetelud:
   • loetelude koostamine (number ja sümbolloetelud);
   • erinevate tasemetega loetelud;
   • loetelude kujundamine;
   • loetelude seadistamine.
  • Sisukorrad:
   • sisukord pealkirjadest;
   • piltide sisukord;
   • tähestikuline sisukord.
  • Väljatrükk:
   • dokumendi seaded väljatrükiks.
  • Kaitsmine ja dokumendipõhjad:
   • päiste ja jaluste loomine, omaduste muutmine (erinevad päised ja jalused);
   • dokumendipõhjade loomine ja kasutamine;
   • dokumendi kaitsmise võimalused (parooli lisamine salvestamisel, dokumendi kaitsmine sektsioonidega, lihttegevuste lubamine piirangutes).
  • Tabelite ja graafiliste objektide koostamine:
   • tabelite loomine ja kujundamine;
   • teksti konverteerimine tabeliks, tabeli konverteerimine tekstiks;
   • graafika (pildid, objektid) lisamine ja paigutamine teksti.
  • Kirjakooste (Mail Merge):
   • kirjale väljade lisamine Exceli tabelist, kirjade väljatrükk;
   • kiri Exceli või Outlooki andmebaasis olevatele e-posti aadressidele;
   • ümbriku ja kleebiste trükk.
 • Dokumentide allkirjastamine digiallkirjaga:
  • allkirjastamiseks vajaminev tarkvara;
  • allkirja lisamine ja allkirjastatud dokumendi avamine.
 • Tabelarvutus MS Excel:
  • Kujundamine ja vormingud:
   • erinevate pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
   • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites (vormingu muutmine, puhastamine);
   • numbri, protsendi ja tekstivormingud.
  • Töötamine tabeliga:
   • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine;
   • ridade külmutamine;
   • linkimine tabelites;
   • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
   • ridade ja veergude jaotamine;
   • andmeseeriad.
  • Funktsioonid ja arvutused:
   • Exceli arvutava tabeli võimalused;
   • erinevate funktsioonide kasutamine;
   • oma valemite ja funktsioonide koos kasutamine;
   • arvutamine mitme töölehe ja faili piires.
  • Lahendajad ja analüüsivahendid:
   • sorteerimine;
   • filtreerimine, tingimustega filtrid. täpsem filter;
   • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse (Goal Seek);
   • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
   • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
   • risttabeli (liigendtabel, Pivot) koostamine Exceli tabelist.
  • Piirangute seadmine:
   • sisestuspiirangute seadmine;
   • parooliga kaitsmine;
   • valemite varjamine.
  • Diagramm:
   • diagrammi koostamine ühest ja mitmest tabelist;
   • diagrammi kujundamine, andmete lisamine.
  • Printimine:
   • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
   • väljatrüki seaded.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • töötada efektiivselt tekstitöötluse ja tabelarvutusega (mahukate dokumentide ning tabelitega);
 • seadistada Windows-keskkonda, korraldada failitöötlust, allkirjastada ja avada digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Arvo Saat, Mari Käis

 

 

Dokumentide koostamine MS Word baasil

word_logo

Kestus: 5 akadeemilist tundi

Investeering: 95 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Osalema on oodatud kõik, kes soovivad oma arvutitööd oluliselt kiirendada, kellel on vajadus toimetada ametlike dokumentidega ja kasutada dokumendipõhjasid. Arvutikasutajad, kellel on vaja sageli koostada sarnase ülesehituse ja kujundusega ametkirju, lepinguid jt dokumente.

Eesmärgid:

 • Anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest.
 • Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist.
 • Tutvustada digiallkirja kasutamist.
 • Tutvustada tekstitöötluse töövõtteid, mis muudavad tekstide koostamise efektiivsemaks ja aitavad seeläbi töö mahtu vähendada ja aega kokku hoida.

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu:

  Sissejuhatus
 • MS Wordi akna ülesehitus ja menüü-lintide kasutamise põhimõtted
 • uue faili loomine, veebimallide (kujunduspõhjade) kasutamine
 • teksti trükkimine, erimärkide ja sümbolite lisamine
 • teksti valikud, teksti kopeerimine, lõikelaua kasutamine, tööd kiirendavad nipid
 • teksti otsimine ja asendamine
  Teksti kujundamine
 • teksti font, suurus, joondus, reavahed ja joonlaua kasutamine
 • töö lõikudega, rea ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine
 • erinevad loetelud (nummerdatud ja nummerdamata loetelud, mitme tasemega loetelud)
 • erinevad teksti laadid (stiilid), nende muutmine
 • pealkirjad ja nende nummerdamine
  Tabelite ja graafika lisamine
 • tabeli lisamine ja muutmine, valemid tabelis
 • graafika (pildid, logod, skeemid, diagrammid) lisamine ja paigutamine tekstis
 • lingi lisamine
  Dokumendi küljendus, printimine, salvestamine ja saatmine
 • valmiskujunduste kasutamine
 • lehe seaded (äärised, formaat, päise ja jaluse kõrgus) ja nende muutmine
 • ettevõtte kontaktandmete ja logo lisamine
 • leheküljenumbrite lisamine, erinev esileht
 • dokumendi eelvaade ja printimine
 • dokumendi salvestamine ja saatmine (pdf-ks salvestamine)
  Dokumendi sisu läbivaatus
 • tekstiosade kommenteerimine (kommentaaride lisamine ja eemaldamine)
 • õigekeelsuskontroll
 • tõlkimise vahendid
 • dokumendis tehtavate muudatuste jälgimine

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab:

 • luua ametidokumente
 • muuta ja parandada olemasolevaid dokumente
 • lisada dokumentidele tabeleid ja graafikuid
 • kasutada ja vormistada koostöödokumente

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

KoolitajaMari Käis, Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Pikad dokumendid, nende vormistamine

MS Word edasijõudnutele- loovtööd ja pikad dokumendid

word_logo

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 170 € + 20%

Sihtrühm:
Arvutikasutajad, kellel on vaja koostada ja töödelda pikki dokumente, mis koosnevad mitmest peatükist ja millel on sisukord, nt loovtööd, aastaaruanne, arengukava, mahukad lepingud, eeskirjad, juhendid jne. Koolitusel tutvustatakse tekstitöötluse töövõtteid, mis aitavad pikkade tekstide koostamisel suurendada töö efektiivsust ja seeläbi aega kokku hoida.

Eesmärgid:

 • Õpetada haldama ja koostama Wordis mahukaid dokumente.
 • Tutvustada tekstitöötluse töövõtted, mis muudavad töö mahukate dokumentidega efektiivsemaks.

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning lihtsamate dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus. Soovitavalt tekstitöötluse teadmised ja oskused teemade piires, mida käsitletakse koolitustel: Arvutikasutaja baaskoolitus või Dokumentide koostamine MS Word baasil.

Sisu:

 • Sissejuhatus
  • MS Wordi akna ülesehitus ja menüü-lintide kasutamise põhimõtted
  • teksti trükkimine, erimärkide ja sümbolite lisamine
  • internetist tekstide kopeerimine, õiguslikud põhimõtted ja viitamise peamised reeglid
  • teksti valikud, teksti kopeerimine, lõikelaua kasutamine, tööd kiirendavad nipid
 • Teksti kujundamine
  • teksti font, suurus, joondus, reavahed ja joonlaua kasutamine
  • töö lõikudega, rea ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine
  • erinevad loetelud (nummerdatud ja nummerdamata loetelud, mitme tasemega loetelud)
  • erinevad teksti laadid (stiilid), nende muutmine
  • pealkirjad ja nende nummerdamine
 • Tabelite ja graafika lisamine
  • tabeli lisamine ja muutmine, valemid tabelis
  • graafika (pildid, logod, skeemid, diagrammid) lisamine ja paigutamine tekstis
  • lingi lisamine
 • Dokumendi sisu läbivaatus
  • navigeerimispaneeli kasutamine
  • teksti otsimine ja asendamine, pika dokumendi tükeldamisvaade
  • tekstiosade kommenteerimine (kommentaaride lisamine ja eemaldamine)
  • õigekeelsuskontroll
  • tõlkimise vahendid
  • dokumendis tehtavate muudatuste jälgimine
 • Viidete kasutamine, sisukord ja kasutatud allikate loetelu
  • teksti viidete ja allmärkuste lisamine ja muutmine
  • sisukorra loomine ja muutmine, illustratsiooniloendid
  • allikate haldus ja allikate loetelu lisamine
 • Dokumendi küljendus, printimine, salvestamine ja saatmine
  • vormistamise juhendi arvestamine, lehe seaded (äärised, formaat, päise ja jaluse kõrgus) ja nende muutmine
  • leheküljenumbrite lisamine, erinev esileht
  • dokumendi eelvaade ja printimine
  • dokumendi salvestamine ja saatmine (pdf-ks salvestamine)

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • hallata pikki dokumente
 • lisada dokumentidele tabeleid ja graafikuid
 • lisada dokumentide viiteid ja sisukorda
 • vormistada loovtööd

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaMari Käis, Arvo Saat

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba

© 2016 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud Webmaster

otsi pilt v