Exceli meistriklass: ärianalüüs ja juhtimisotsused

Kestus: 15 akadeemilist tundi

Investeering: 299 € + käibemaks 20%

Igas organisatsioonis tekib tegevuse käigus hulganisti andmeid, mis enamasti seisavad kasutult. Et need andmed muutuksid strateegiliseks varanduseks, mille abil langetada põhjendatuid juhtimisotsuseid, tuleb osata neid analüüsida. 

Sihtrühm: Juhtimisotsute langetajad ja planeerijad, kellel on vajadus analüüsida suuri andmehulki.

Eesmärk: Värskendada teadmisi andmekvaliteedist ning anda ülevaade analüüsiks vajalikest tööriistadest.

Eelteadmised ja oskused:  tabelarvutuse põhitõed - valemite kirjutamine, funktsioonide kasutamine, graafikute tegemine ja lugemine MS Exceli's on selged. 

Põhitõdede tundmiseni aitavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Koolituse õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab olemasolevaid andmeid analüüsida ning selle alusel põhjendatud juhtimisotsuseid langetada. 

Programm:

1. Majapidamine andmetes korda! 

Paljude probleemide allikaks Exceli kasutamisel on see, et andmeid hoitakse valel kujul. See takistab paljude just Excel 2013 omaste vahendite kasutamist. Kui andmehulgad on suured, siis andmetel liikumine ja nende märkimine muutub tavalise hiirekerimisega ebaefektiivseks. Samuti tekivad probleemid andmete importimisel.

 • Andmed ja nende hoidmine tabelis;
 • andmekvaliteet.

2. Kuidas andmeid kokku võtta ja kirjeldada ning seeläbi näha, mis on juhtunud või mida oodata?

 • Ühe muutuja kirjeldav statistika nii funktsioonide kui Data Analysis paketiga;
 • andmetest arusaamine jooniste abil;
 • Box-Jenkingsi diagramm. Erindite leidmine;
 • histogrammi koostamine.

3. Kui palju võib andmeid ja arvutusi usaldada?

 • Standardviga ja usalduspiiride leidmine;
 • valimi suuruse arvutamine.

4. Kas asjad on nii nagu arvame ehk hüpoteeside testimine

 • Üldskeem;
 • väite kontrollimine usalduspiiridega;
 • Z-test, F-test, T-test;
 • ANOVA;
 • mitteparameetrilised testid.

5. Kahemõõtmelised sagedustabelid

 • Sagedustabelite koostamine PivotTable abil;
 • Hii2-test.

6. Kas ja kuidas on asjad omavahel seotud ehk korrelatsioonanalüüs

 • Pearsoni korrelatsioonikordaja;
 • korrelatsioonikordaja olulisus;
 • Spearmani korrelatsioon.

7. Kas seose järgi on võimalik puuduvaid väärtusi arvutada ehk regressioonianalüüs

 • Lineaarsete regressioonivõrrandite erinevad koostamisviisid;
 • mitmemuutuja regressioon;
 • regressiooni headuse hindamine;
 • mittelineaarsete muutujate lineariseerimine;
 • ülesobitamise vältimine.

Osalejate poolt tõstatatud probleemide lahendamine ja küsimustele vastamine.

Kursuslased võtavad kaasa probleemide kirjeldused, mis neil andmete analüüsimise käigus on tekkinud. Kui käsitlemist leiab mõni vahend, mis on probleemi lahenduseks, siis sellele ka viidatakse. Kui probleem on keerulisem, siis käsitletakse seda viimasel päeval. Sellise kursuslaste vajadustele vastava lisaõpetuse eeldus on, et probleemide kirjeldused esitatakse kohe esimesel päeval.

Koolitaja: Priit Võhandu

Anname konsultatsioone teemal: Otsusetoetuse mudelid

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel 2013)

excel_logo

Kestus: 15 akadeemilist tundi

Investeering: 260 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja käidelda suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete käitlemiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

Eelteadmised ja oskused:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • lintide süsteem;
  • oma nupurea loomine, lisatavad korraldused.
 • Andmete importimine:
  • andmete importimise ja eksportimise vahendid;
  • import Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, Internetist;
  • imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites;
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
  • imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
  • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites;
  • numbri, protsendi ja tekstivormingud;
  • andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
  • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
 • Kleepimine ja andmete märgistamine:
  • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
 • Töötamine tabeliga:
  • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
  • ridade külmutamine;
  • linkimine;
  • ridade ja veergude jaotamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
  • andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
  • loendus (Count, CountA, CountIF);
  • ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
  • tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
  • mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
  • otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
  • kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
  • tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concatenate, Trim, Left, Right, Mid jt);
  • nimeliste piirkondade kasutamine.
 • Lahendajad ja analüüsivahendid:
  • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
  • stsenaariumid;
  • sorteerimine;
  • filtreerimine, tingimustega filtrid;
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
  • vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
  • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
  • risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine;
  • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
  • valemite auditeerimine ja jälitamine.
 • Piirangute seadmine:
  • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
 • Ühine koostöö:
  • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
  • tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
 • Diagramm:
  • diagrammi koostamine ja täiendamine;
  • mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine;
  • töö diagrammi skaalaga.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid;
 • kasutada erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida;
 • importida andmeid, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Silver Toompalu või Mari Käis

Jätkukoolitusena soovitame: Exceli makrode loomine Visual Basicus

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

excel_logo

Kestus: 12 akadeemilist tundi (alates 3 osalejat grupis) / Väike grupp (kuni 2 osalejat) 8 akadeemilist tundi ühel päeval
Investeering: 220 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Töötajad, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse (MS Excel) võimalusi ning tutvuda nippidega, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendavad töö efektiivsust.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus). Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust ei nõuta.

Sisu:

 • Töö alustamine tabelarvutusprogrammiga MS Excel:
  • MS Exceli akna ülesehitus, menüü-lint, valemiriba, töölehed, tööraamat ja selle põhimõte;
  • uue tööraamatu loomine;
  • töölehtede lisamine, ümbernimetamine, kustutamine;
  • andmete sisestamine Exceli tabelisse;
  • erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
  • lahtritele info jagamine kommentaaride abil;
  • tööd kiirendavad nipid.
 • Töö hiirega:
  • märgistamine;
  • ridade ja veergude lisamine;
  • väljade kopeerimine ja ümbertõstmine;
  • andmete paigutamine hiire abil.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • kujundamine lindi Home (Avaleht) nuppudega;
  • kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades;
  • tabeli vormindamine arvutava tabelina;
  • lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
  • vormingute eemaldamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • oma valemi koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine);
  • sulgude kasutamine valemites;
  • lahtri aadresside kasutamine arvutustes, absoluutne aadress;
  • enamkasutatavate funktsioonide koostamine ja kasutamine (Sum, Average, Count, Max, Min);
  • olemasolevas tabelis funktsioonide lisamine ja tabeli täitmine;
  • funktsioonide analüüsimine;
  • Exceli arvutav tabel.
 • Diagramm:
  • diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest;
  • diagrammi kujundamine;
  • andmete lisamine diagrammi.
 • Printimine:
  • printimise eelvaade, printimise valikud, lehekülje häälestus;
  • olulisemad seaded lehe määrangus.
 • Tabelite analüüsimine:
  • sorteerimine;
  • filtreerimine;
  • vahekokkuvõtted.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid, kasutada olemasolevaid tabeleid;
 • kasutada lihtsamaid funktsioone ning koostada diagramm;
 • teostada korrektselt tabelite väljatrükki.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Arvo Saat või Mari Käis

Jätkukoolitusena soovitame: Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

excel_logo

Kestus: 15 akadeemilist tundi.

Investeering:
260 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja käidelda suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

Eelteadmised ja oskused:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • lintide süsteem;
  • oma nupurea loomine, lisatavad korraldused.
 • Andmete importimine:
  • andmete importimise ja eksportimise vahendid;
  • import Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, Internetist;
  • imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites;
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
  • imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
  • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites;
  • numbri, protsendi ja tekstivormingud;
  • andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
  • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
 • Kleepimine ja andmete märgistamine:
  • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
 • Töötamine tabeliga:
  • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
  • ridade külmutamine;
  • linkimine;
  • ridade ja veergude jaotamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
  • andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
  • loendus (Count, CountA, CountIF);
  • ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
  • tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
  • mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
  • otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
  • kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
  • tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concatenate, Trim, Left, Right, Mid jt);
  • nimeliste piirkondade kasutamine.
 • Lahendajad ja analüüsivahendid:
  • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
  • stsenaariumid;
  • sorteerimine;
  • filtreerimine, tingimustega filtrid;
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
  • vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
  • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
  • risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine;
  • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
  • valemite auditeerimine ja jälitamine.
 • Piirangute seadmine:
  • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
 • Ühine koostöö:
  • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
  • tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
 • Diagramm:
  • diagrammi koostamine ja täiendamine;
  • mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine;
  • töö diagrammi skaalaga.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid;
 • kasutada erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida;
 • importida andmeid, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Mari Käis või Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Exceli makrode loomine Visual Basicus

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba

© 2016 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud Webmaster

otsi pilt v