Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

Outlook_logo

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 130 € + käibemaks 20%

Ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamise baaskoolitus. Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kolm koolitust ühes:

 • ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid)
 • MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
 • enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

Avatud koolitused toimuvad arvutiklassis MS Outlook baasil.

Sisekoolitused (7-10 ak. tundi) toimuvad mobiilse sülearvutiklassiga (või töötajate sülearvutitega) ettevõtte infosüsteemis (Exchange), koos e-koostöö heade tavade juurutamisega. Ühiste kokkulepete puudumisel loovad töötajad ise oma süsteemi (parema äranägemise järgi), mis sageli ei sobi koostöö tavadega.

Sihtrühmad:

 • Töötajad, kes soovivad oluliselt arendada oma isiklikku ajakasutust, saada süsteemset ülevaadet ajajuhtimise põhitõdedest, luua oma ajajuhtimise süsteem MS Outlookis
 • MS Outlooki kasutajad, kes tunnevad, et e-kirjade töötlemine, ajahaldus, tööülesannete planeerimine, kontaktide haldus või infohaldus võtavad palju aega ja „segavad“ põhitöö tegemist
 • Juhid, osakonna, projekti töörühma jt. koostöögrupi liikmed, kes soovivad oluliselt efektiivsemalt koostööd korraldada läbi individuaalse meisterlikkuse tõstmise arvuti ja mobiili kasutamisel tegevuste juhtimiseks ajas
 • Ettevõtted, kes on juurutamas MS Outlooki ja MS Exchange serverilahendust ja soovivad juurutada e-koostöö häid tavasid ning serverlahenduse võimalusi – viia organisatsioon uuele koostöötasemele
 • Töötajad, kes hakkavad kasutama MS Outlooki ettevõtte grupitöölahendust (MS Exchange) või lähevad üle uuele tarkvaraversioonile

Eesmärgid:

 • saada selgeks ajajuhtimise põhitõed ja töötavad praktilised lahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite ning võimalustega
 • arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust
 • töötada välja oma ajakasutuse süsteem MS Outlookis, e-posti kaustasüsteemi, kalendri, tööülesannete ja kontaktihalduse põhimõtted, arvestades e-töökorralduse „Heade tavadega“
 • leida endale sobivad tööd kiirendavad nipid, lihtsamad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks

Eelteadmised:

 • hea arvutikasutamise oskus (Windows, e-post, tekstitöötlus, failihaldus)
 • ettevõttesisesel koolitusel – Exchange serveris kasutajagruppide, õigustesüsteemi, ühiskalendrite, ühisressursside, infohaldussüsteemi olemasolu

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • Ajajuhtimise ja e-töökorralduse põhitõed
  • Elektroonse töökorralduse nn. „Head tavad“ ehk etikett
  • Outlooki kasutajavaate seaded – kuidas on mugavam töötada?
 • Töö e-kirjadega (E-mail):
  • e-kirja loomine ja saadud e-posti efektiivne töötlemine
  • Infootsing, info tagasiside jälgimine
  • e-kirja standard, ametkiri, pealkiri, allkirjad, õigekiri
  • e-kirja lisade e. manuste loomine ja õige kasutamine saatmisel
  • Järeltegevuslipu kasutamine
  • Kaustasüsteem, personaalsed kaustad, lihtsamad automatiseerimise võimalused (reeglid, Out of office)
  • Turvalisus. Rämpspost. Kuidas märgata viirust?
  • e-posti kasutamise enamlevinud vigade vältimine
 • Kontaktide (Contacts) haldus ja kasutamisvõimalused, vead kontaktiväljade täitmisel, aadressraamat
 • Töö kalendritega (Calendar):
  • Ajaplaneerimise põhitõed
  • Enda aja planeerimine
  • Korduvate sündmuste planeerimine
  • Koosolekute korraldamine, koosolekukutsetele vastamine
  • Kolleegide kalendrikannete jälgimise võimalused
 • Tööülesannete (Tasks) planeerimine ajas:
  • Tööde planeerimise põhitõed
  • Endale tööülesande loomine ja selle täitmise jälgimine
  • Töökaaslasele töö delegeerimine ja selle täitmise jälgimine
 • Kokkuvõte ja praktikum:
  • MS Outlooki lihtsamad seaded ja muud olulised võimalused
  • Enda ajajuhtimise arendamine, lihtsad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks (võimalusel oma reaalselt töötava konto baasil)

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab:

 • kasutada ja jälgida ajajuhtimise põhitõdesid ning e- töökorralduse „Häid tavasid“
 • säästa aega e-kirjade töötlemisel, organiseerimisel, infootsingul, luua ja kasutada kaustasüsteemi MS Outlookis
 • enda ajajuhtimisega toime tulla, planeerida enda ja koosolekute aega, jälgida ja prioritiseerida tööülesannete täitmist ajas
 • õigesti kasutada kontaktihaldust
 • teadvustada grupitöö, kaug- ning mobiilse töö võimalusi
 • leida endale sobivaid MS Outlooki info sünkroniseerimiseks

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn või ettevõttes kohapeal (sh. mobiilse sülearvutiklassiga)

Koolitaja: Arvo Saat või Mari Käis

Jätkukoolitusena soovitame: Efektiivne ajajuhtimine ja e-kirjade organiseerimine (MS Outlook juhtidele ja edasijõudnutele).

Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis juhtidele ja edasijõudnutele

Outlook_logo

Kestus: 6 akadeemilist tundi
Investeering: 205 € + käibemaks 20%

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Oluline on teada koostöögrupi tavasid, luues ühiseid hoiakuid ja väärtusi, säästes ka teiste ajakasutust.

Edasijõudnutele kolm koolitust ühes:

 • ajajuhtimise teoreetilised teadmised (metoodikad ja head mõttemudelid)
 • MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
 • praktiline kogemus enda töökorralduse ja koostöö arendamiseks (fookus: koostöö efektiivsus)

Avatud koolitused toimuvad juhtimis- ja arvutikoolitusena arvutiklassis MS Outlook baasil.

Sisekoolitused (7-10 ak. tundi) toimuvad mobiilse sülearvutiklassiga (või töötajate sülearvutitega) ettevõtte infosüsteemis, koos e-koostöö heade tavade juurutamisega. Ühiste kokkulepete puudumisel loovad töötajad ise oma süsteemi (parema äranägemise järgi), mis sageli ei sobi koostöö tavadega.

Sihtrühm:

 • Juhid, projektijuhid jt. juhid, kes peavad efektiivselt juhtima koostööd, planeerima enda ja oma meeskonna ajakasutust, tööülesandeid, turvaliselt kasutama kaugtöö võimalusi ja mobiilseid lahendusi
 • Personalijuhid, kvaliteedijuhid, büroojuhid, kes vastutavad ettevõtte e-koostöö, heade tavade, kvaliteedi, asjaajamise korra eest
 • Sekretärid, juhiabid, asjaajajad, kes vastutavad suure osa asutuse e-asjaajamise eest
 • MS Outlooki igapäevased kasutajad, kes tunnevad, et aja- ja tööülesannete haldus võtavad palju aega, delegeerimiseks ja prioriteetide seadmiseks ei ole alati töötavat mudelit
 • IT tugiisikud, kes peavad igapäevaselt abistama kasutajaid
 • Töötajad, kes hakkavad kasutama MS Outlooki ettevõtte grupitöölahendust (MS Exchange) või lähevad üle uuele tarkvaraversioonile 

Eesmärgid:

 • töötada välja ja juurutada ettevõtte e-töökorralduse „Head tavad“ ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamisel, e-kirjade, kalendri, tööülesannete ja kontaktide halduse põhimõtted
 • saada selgeks ajajuhtimise mõttemudelid ja töötavad praktilised koostöölahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite, MS Exchange serverlahenduse ning mobiilse töö võimalustega, muuta tööprotsessid ja infovahetus efektiivsemaks
 • saada teadmised ja oskused, mis aitavad säästa oluliselt aega e-kirjade töötlemisel, organiseerimisel, automatiseerimisel ja infootsingul (e-kirjade kaustasüsteem, reeglid, järeltegevused, prioriteedid, kategooriad, automatiseerimine, tööd kiirendavad nipid)
 • arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust MS Outlookis (järeltegevused, tööde delegeerimine ja jälgimine, ühiskalendrid, koosolekud ja kohtumised, prioriteedid)

Eelteadmised:

 • MS Outlooki igapäevane kasutamine ja/või MS Outlooki baastaseme koolituse läbimine
 • hea arvutikasutamise oskus (Windows, e-post, tekstitöötlus, failihaldus)
 • abiks on ajajuhtimise teadmised ning praktiline kogemus e-posti, kalendri ja tööülesannete elektroonsel haldamisel

Sisu:

Sissejuhatus

 • ajajuhtimine – tegevuste planeerimine ajas. Ajajuhtimise, e-koostöö korraldamise ja infotöötluse mõttemudelid
 • outlooki kasutajavaate seaded – kuidas on mugavam töötada?
 • koostöö korraldamine MS Outlooki serverlahendusega (Exchange) ja ilma
 • kaugtöö ja mobiilse töö võimalused, serverlahendus (Exchange), meiliserveriga ühenduse loomine: WiFi, WebApp, VPN, Offline, mobiiliga sünkroniseerimine jt. tehnilised võimalused
 • e-töökorralduse ja koostöö nn. „Head tavad“ ehk etikett
 • aadressraamatu ideoloogia
 • kontaktide haldus, oma leviloendid, probleemide ennetamine kontaktihalduses

Töö e-kirjadega (E-mail), e-posti korraldamine:

 • e-posti korraldamise tavad, spetsiifilised seaded uue kirja või vastuskirja loomisel
 • e-kirja standard, ametkiri, pealkiri, allkirjad, õigekiri, metainfo
 • kaustasüsteem, personaalne ja ühine info, lemmikkaustad. Oma kaustasüsteemi korrastamine
 • reeglite kasutamine, äraolekuteate (Out of office) seaded ja tava
 • kuidas kasutada info otsingusüsteeme, otsingukaustu, luua detailset otsingut? Indekseerimine
 • saabunud e-kirja töötlemine, reeglite kasutamine. Millised tegevused automatiseerida?
 • e-kirja järeltegevused, prioriteedid, delegeerimine, tegemata tööde täitmise jälgimine
 • turvalisus MS Outlookis. Rämpsposti reeglid. Kuidas märgata viirust?
 • info saatmise-vastuvõtmise vead ja tehnilised probleemid
 • e-kirja ja e-posti reguleerimise seaduslikud alused. E-kiri, kui juriidiline dokument, turunduskanal, organisatsiooni mainekujundaja

Ajaplaneering (Calendar):

 • ajaplaani koostamise põhimõtted
 • eesmärgi püstitamine, kuidas töötada efektiivsemalt?
 • õiguste süsteem, oma kalendriinfo jagamine koostöögrupile
 • enda aja planeerimine, korduvate sündmuste planeerimine ja korraldamine Outlookis
 • kuidas vältida ajakonflikte MS Outlookis?
 • kokkusaamiste korraldamine, koosolekute planeerimise tavad, korraldamise jälgimine serverlahendusega ja ilma (koostööpartner)
 • MS Outlooki kalendri seaded

Tööülesanded (Tasks):

 • enda tööülesannete planeerimine ajas
 • töövälised tegevused, isiklik elu, selle planeerimine Outlookis
 • e-kirja toomine tööülesannetesse
 • millal kasutada järeltegevust (ToDo) ja millal tööülesannet (Task)
 • tööülesannete vaated ja seaded Outlookis
 • kaastöötajatele tööülesannete delegeerimise tavad ja delegeerimiste jälgimine Outlookis
 • kuidas öelda „EI“ MS Outlookis ja arvutitöös?
 • tööde prioriteedid ja realiseerimise võimalused MS Outlookis. Mis on just hetkel ja täna oluline?
 • pakilised ja olulised tegevused – maatrikssüsteemi loomine MS Outlookis
 • arvutitöö segajad ja ajaraiskajad, nendega toimetulek
 • tööde grupeerimine, miks see on vajalik ja realiseerimise võimalused MS Outlookis
 • kuidas planeerimiseks aega võita ja milline on hea plaan?

Kokkuvõte ja praktikum

 • konsultatsioon - lahenduste leidmine tekkinud küsimustele ja Teie tööprotsesside optimeerimiseks

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab professionaalsel tasemel:

 • väärtustada aega, korraldada ajajuhtimist, enda ja töökaaslaste aega planeerida, seada eesmärke
 • kasutada ja jälgida e-töökorralduse häid tavasid ja ühiseid koostööprotsesse
 • jälgida tööülesannete ja delegeerimiste täitmist
 • eristama pakilisi ja olulisi tegevusi, paremini planeerima tegevusi ajas
 • õigesti kasutada kontaktihaldust ja aadressraamatut
 • säästa aega infootsingul
 • tähtsustada grupitöö ja e-koostöö eeliseid

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn või ettevõttes kohapeal (sh. mobiilse sülearvutiklassiga)

Koolitaja: Arvo Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba

© 2016 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud Webmaster

otsi pilt v