Project Description

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 285€+km

Koolitus toimub tingimusel et osalejaid on vähemalt 6!

Nii avalikus sektoris kui ka erasektori suuremates organisatsioonides on tavapärane praktika, et IKT teenuseid hallatakse keskselt. IKT professionaalne kompetents on koondatud kokku, samas kui äri- või valdkonnaspetsiifiline kompetents on  endiselt organisatsiooni erinevates osakondades. Aga just viimaste ülesandeks on mudatuste vajalikkuse põhjendamine, mis on sisendiks IKT projektide lähteülesande püstitusele.

Nõuded IKT projektide osas aina kasvavad: seosed teiste süsteemidega ja osapooltega, projektide kasumlikkuse või mõju mõõtmine, nõuete ja äriprotsesside kirjeldamine. Sestap on keerukamaks muutunud ka projektide algatamiseks vajalike eelduste täitmine, nö arendustaotluse koostamine ja kaitsmine.

Sihtrühm:

Praktiline kursus on suunatud neile, kes tegelevad oma valdkonnas arendustaotluste koostamise ja koordineerimisega. Samuti on oodatud koolitusele IKT spetsialistid, kes on lähedalt seotud ärivaldkondade arendustaotluste koostamise toega ja taotluste analüüsiga.

Lisaefekti annab ka see, kui koolitusel osalevad ühest organisatsioonist nii äri- kui IKT valdkonna inimesed. Nõnda on võimalik koolituse käigus vahetada organisatsioonispetsiifilist informatsiooni ja muuta arendustaotluste protsessi efektiivsemaks kõigile osapooltele.

Metoodika:

Koolituse alguses kaardistatakse lühidalt grupi liikmete individuaalsed vajadused/probleemid/ootused.
Koolitus viiakse läbi kaheosalisena: loengud ja iseseisvad tööd (osad gruppides). Iseseisvad tööd aiatavad osalejatel omastada paremini uusi teadmisi koos praktiliste töövõtetega ning julgustada neid kasutama järgmistes projektides. Iseseisvate tööde osakaal on umbes pool koolituse mahust.

NB! Kui on tegu sisekoolitusega või suurema osalejate grupiga (7 või rohkem inimest) ühest organisatsioonist, pakume enne koolitust  personaalset kohtumist konsultatsiooni näol ning koolitusvajaduse täpsustamiseks. Koolituse ettevalmistuse osas analüüsitakse olemasolevaid materjale ja kohtumistelt saadud infot, ning täpsustatakse selle info põhjal koolituskava.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu mõistab:

 • kuidas toimub infosüsteemide planeerimisprotsess ehk millised tegevused milliste rollide vahel tuleb jaotada;
 • kuidas on efektiivne infosüsteemi tellimist korraldada nii et infosüsteemi realiseerimisest tõuseks võimalikult palju tulu;
 • milline on vajalik eeltöö organisatsiooni sees;
 • millisteks etappideks arendustegevus jagada;
 • teab millised metoodikad ja standardid on abiks infosüsteemide planeerimisel, hankimisel ja realiseerimisel;
 • on saanud praktilisi oskusi, kuidas planeerida infosüsteeme, koostada tellimusdokumentatsiooni ja koordineerida infosüsteemi realiseerimist.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Toimumise koht: Täpsustub enne koolituse algust. Tallinn

Koolitaja: Raul Ennus

Eesmärk ja mõõdikud:

Õpetame, kuidas koostada arendustaotlus, millega saab ärivaldkond võimalikult iseseisvalt hakkama ning mis sisaldab vajalikku informatsiooni nii IT keskusele kui ka juhtkonnale.

Eesmärk  Mõõdikud 
 • Õpetada äri- või valdkonnajuhte (süsteemide vastutavaid kasutajaid) iseseisvalt analüüsime äriprotsesse, koostama arendustööde kõrgtaseme nõudeid ja defineerima arendustaotlusi
 • Koolitusel osalenu oskab lihtsate vahenditega kirjeldada äriprotsessi tänast ja soovituslikku seisundit, oskab defineerida ja prioritiseerida kõrgtaseme nõudeid
 • Osata planeerida tarkvaraprojekte, selle etappe, näha seoseid, riske ja võimalusi
 • Koolitusel osalenu mõistab tarkvaraprotsessi tervikuna ja selle eri osade vajalikkust. Teab olulisi mõisteid ja tarkvaraprojektide edukriteeriume ning teab täitja ja tellija rollidest lähtuvaid vajadusi ning riske
 • Parandada mõjuanalüüsi ja tasuvusanalüüsi oskusi
 • Koolitusel osalenu oskab hinnata projekti mõju välistele osapooltele ja teistele süsteemidele ning oskab seada ärilisi mõõdikuid, mis annavad sisendi detailse tasuvusanalüüsi läbiviimiseks
 • Parandada paindlike arendusmetoodikate põhimõtetel nõuete haldamise oskusi
 • Koolitusel osalenu oskab eristada kriitilisi nõudeid vähem kriitilistest, oskab defineerida projekti põhietappe nii, samuti mõistab nõuete halduse kriitilisi põhimõtteid, valdab oskusi projekti ulatuse efektiivseks juhtimiseks

 

Sisu:

 • Tarkvara elutsükkel ja tarkvaraprotsessid; nendevahelised seosed;
 • olulisemad arendusmetoodikad;
 • tarkvaraarenduse korraldamine organisatsioonis (äri- ja tarkvaraprotsessid, rollid, tegevused);
 • tarkvaraarenduse planeerimine (etapid, rollid);
 • tellimusdokumentatsiooni koostamine ja tarkvara hankimine (seosed tarkvara elutsükli ja tellimisdokumentatsiooni vahel, riigihangete keskkonna eripära).

Väärtus:

 • IT projektide realiseerimise ja nende tulemuste kõrgem kvaliteet;
 • vähendatud risk, et toodetakse ebavajalikku toodet;
 • kulude kokkuhoid ja kõrgem projektide kasulikkus;
 • kõrgem meeskonna ja lõppkliendi rahulolu ning koostöö;
 • suurem motiveeritus muudatuste juurutamiseks.

IS2 IKT arendustaotluste koostamine

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.