Täiskasvanute koolituse õppekorralduse alused Tallinna Arvutikoolis

Tallinna Arvutikoolis on täiskasvanute koolituse korraldamise aluseks Täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS), Tallinna Arvutikooli põhikiri, õppekorralduse alused, täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused ja teised seonduvad õigusaktid.
Tallinna Arvutikool, Eesti esimene arvutikool (avatud 01.02.1993.a.), omab suurt koolitusteemade valikut, professionaalsete koolitajate-partnerite ja koolitusruumide võrgustikku.
Tallinna Arvutikool on keskendunud ettevõtete ja ametikohtade vajadustekesksetele juhtimis- ja IKT-alastele koolitustele ning suurte koolitusprojektide juhtimisele, kus põhivaldkonnad on:

 • – koolitused arvutikasutajatele ja valdkonna spetsialistidele
 • – koolitused juhtidele, projektijuhtidele, IT juhtidele, IT arendusjuhtidele
 • – AutoCAD, 3D, CAM ja BIM inseneritarkvarade ametlikud Autodesk koolitused
 • – koolitused IT spetsialistidele
 • – IT- ja juhtimisalased konsultatsioonid
 • – suurte koolitusprojektide juhtimine

Õppetöö toimub Tallinna Arvutikooli koolituskalendri ja ajakava alusel.

Koolituse tunni pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit). Konsultatsiooni tund on 60 minutit.

Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.akoolitus.ee.

Õppekavarühm: arvutikasutus.

Tallinna Arvutikool OÜ õpperuumid ja büroo asuvad aadressil Suur-Sõjamäe 10A, Tallinnas. Koolitusruume renditakse Ettevõtluskõrgkoolilt Mainor.

Vajadusel kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse, sisekoolitused toimuvad enamasti Tellija koolitusruumides.

Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid.

Koolitusruumid on varustatud kaasaegse sisustuse ning esitlustehnikaga (DATA-projektor, TV, pabertahvel), kuni 40 töökohta. Lisaks sellele levib traadita internet (WiFi). Klass vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on päevavalgusega ning varustatud rulookardinatega. Ruumides on erinev valgusrežiimide võimalus ning korralik ventilatsioon, kvaliteetne esitlustehnika ning piisavalt võimalusi täiendava tehnika paigaldamiseks.

Arvutikoolitustel kasutatakse Tallinna Arvutikooli sülearvutiklasside arvuteid HP ProBook, Intel Core i5, 8GB RAM, MS Office 365 Essentials või MS Office 2013 Standard.

Koolitused on enamasti eesti keeles. Kokkuleppel ka vene ja inglise keeles.

Koolituse õppematerjalid on osalejale tasuta või koolituse maksumuse sees.

Avatud koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Sisekoolituste õppekava koostatakse alati „rätsepatööna“ vastavalt Tellija soovidele ning osalejate oskustasemele.

Avatud koolitusel osalemise eelduseks on koolitusele registreerumine.

Avatud koolitustele registreerumine toimub kodulehel vastava koolituse sisus oleva registreerumisvormi täitmisel, telefoni teel: +372 517 5606 või saates e-kirja oma sooviga aadressile arvutikool@akoolitus.ee.

Registreerumiseks vajalikud andmed on: osaleja nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, arve saaja andmed. Isikukoodi esitamine on vajalik täienduskoolituse lõpus tunnistuse/tõendi väljastamiseks.

Sisekoolituste grupid komplekteerib koolituste Tellija koostöös Tallinna Arvutikooliga vastavalt koolitusvajadusele ja osalejate tasemele

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Tallinna Arvutikool ei arvelda sularahas.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-postiga.

Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Osaliselt (75%) tagastame õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 4 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale jms.)

Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 4 päeva enne koolituse algust, koolituse tasu ei tagastata.

Koolituse pooleli jätmisel tasu ei tagastata. Võimalik on liituda järgmise koolitusgrupiga vabade kohtade olemasolul.

Koolitusele mitteilmumisel ja sellest eelnevalt mitteteatamisel, koolitustasu ei tagastata ja registreeruja on kohustatud tasuma arve täies mahus.

Koolituse eest maksmisest vabastamise üle otsustab Tallinna Arvutikool OÜ iga juhtumi korral eraldi.

Arved väljastatakse reeglina juhul, kui koolituse toimumine on kindel.

Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-postiga aadressil arvutikool@akoolitus.ee või telefonil 5175606.

Tallinna Arvutikool OÜ omab õigust koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel.

Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses registreerimislehe, kinnitab oma osalemise allkirjaga.

Koolitusel osaleja täidab koolitaja palvel koolituse lõpus tagasisidevormi.Tagasiside vormile ei pea nime lisama. Sisekoolituste järel saadetakse Tellijale tagasiside kokkuvõte (ima osalejate nimedeta), koolitaja hinnangud, osalejate ettepanekud ja arengusoovid.

Koolitusel osalenutel palutakse hinnata koolituse sisu, koolitajat, saadud teadmisi, korralduslikku poolt, rahulolu koolitusega.

Saadud tagasisidest teeme kokkuvõtte ja kõiki ettepanekuid kasutame õppe tõhusamaks muutmiseks.

Koolituste lõpetamise eelduseks on koolitusest osavõtt täismahus.

Koolituse lõppedes väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituse osalejale, kes on omandanud antud koolituse kõik õpiväljundid.

Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õpiväljundeid ei hinnata.

Tallinna Arvutikool jälgib andmekaitseseaduse määruse (GDPR) nõudeid isikuandmete töötlemisel ja ei jaga osalejate andmeid ilma mõjuva põhjuseta.

Koolituselt väljaarvamine toimub enne koolituse algust koolitusele registreerunu teate alusel.

Kui täiendkoolitusele registreeruja ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse ta koolituselt välja.

Kui täiendkoolitusele registreeruja saabub kokkulepitud koolituspäeval koolitusele ebaadekvaatses olekus, siis arvatakse ta koolituselt välja.

 • Koolitusel osalejal on õigus:
  • enne koolitusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta
  • tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele
 • Koolitusel osalejal on kohustus:
  • täita Tallinna Arvutikooli poolt kehtestatud sisekorra eeskirju
  • tegutseda hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Tallinna Arvutikooli töötajate korraldustele
  • hoida tema kasutusse antud õppevahendeid, arvutit ja Tallinna Arvutikooli vara
 • tegutseda hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Tallinna Arvutikool OÜ töötajate korraldustele;
 • hoida tema kasutusse antud õppevahendeid ja Tallinna Arvutikool OÜ vara.

Tallinna Arvutikoolil on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid enne koolituse toimumist.

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale.

Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Tallinna Arvutikool OÜ kirjaliku nõusolekuta.

Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Tallinna Arvutikool OÜ kirjaliku nõusolekuta.