Tallinna Arvutikoolis on täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise aluseks Täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS), Tallinna Arvutikooli põhikiri, õppekorralduse alused, täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused. Oluline on ka pikk täiskasvanute täiendkoolituse kogemus üle 25 aasta (esimene arvutikool Eestis).

Õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele. Õppekavas sätestatakse:

  •  õppekava nimetus
  •  õppekava kogumaht
  •  õppe eesmärk
  •  õpiväljundid
  •  õppe sisu, teemad
  •  sihtgrupp
  •  õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  •  kasutatavad õppemeetodid
  •  viide koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldusele
  •  viide õppekeskkonna kirjeldusele

Koolitajatel on erialane kõrgharidus (enamasi magistri või ka doktori kraadi tasemel) või teemale vastav töökogemus ja teema koolitamise kogemus

Soovitatavalt on koolitajatel täiskasvanute koolitaja kutse, IT-spetsialisti või muu koolitatava valdkonna spetsialisti sertifikaat

Koolitajate koolitajatöö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate tagasiside põhjal, Tellija tagasiside põhjal, koostööd Tallinna Arvutikooliga, koolitaja tegutsemist koolitusprojekti ettevalmistamisel, õppe-metoodilise materjali valmistamisel, koolitusjärgse kokkuvõtte koostamisel.

Õppetöö viiakse läbi ruumides, kus on olemas õppetööks vajaminevad vahendid.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja – ohutuse nõuetele.

Tallinna Arvutikooli sülearvutiklassid on kaasaegse tarkvaraga, kasutatakse tarkvara ametlikke kommertskasutuse litsentse

Kõik Tallinna Arvutikooli koolitustega seotud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised rahuldavat tulemust ei anna, saavad osapooled pöörduda kohtusse.