RP4 Tekstitöötlus MS Wordis raamatupidajatele- edasijõudnu tase

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi

Investeering: 180 € + 20%

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad koostama pikemaid tekste ja neid vormindama vastavalt etteantud nõuetele ja reeglitele. Sellisteks dokumentideks võivad olla näiteks aruanded, projektid, juhend- või õppematerjalid, raamatute käsikirjad, lõputööd jm dokumendid, mis sisaldavad peatükke, alapealkirju, pilte, tabeleid, sisukorda ja muid pika dokumendi elemente. Koolitusele on oodatud ka kõik teised, kes soovivad saada põhjalikumaid teadmisi ja oskusi MS Wordi kasutamiseks, mis ise õppides jäävad sageli üpris pinnapealseks, teadmata MS Wordi huvitavamaid ja keerukamaid võimalusi.

Eesmärgid:

 • - anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks
 • - oskus korrektselt vormistada kirjablanketti, pikki lepinguid, majandusaasta aruannet jt dokumente

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning lihtsamate dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus. Soovitavalt tekstitöötluse teadmised ja oskused teemade piires, mida käsitletakse koolitustel: Arvutikasutaja baaskoolitus või Dokumentide koostamine MS Word baasil.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • - MS Wordi sätted
 • - Ülevaade kirjastandardist ja kirjablanketi elementidest
 • - Kirjaplangi vormistamine, kirjastandardi alusel EVS 882-1:2013/AC:2018
 • - Dokumendi formaadi seadistamine, vaikesätete muutmine
 • - Päiste ja jaluste lisamine, vormindamine laadide abil
 • - Leheküljenumbrite lisamine dokumenti, nende muutmine ja vormindamine
 • - Piltide lisamine dokumenti, nende asetamise viisid, vormindamine ja paigutamine teksti suhtes
 • - Ülevaade pika dokumendi struktuurist
 • - Teksti sisestamise reeglid
 • - Laadide (Style) kasutamine teksti vormindamisel
 • - Sektsioonid – millal ja kuidas neid pikkades dokumentides kasutada
 • - Otsimine ja asendamine: teksti otsimine ja asendamine, ülearuste ENTERite ja tühikute eemaldamine, formaatide ja laadide otsimine ja asendamine
 • - Ülevaade olemasolevatest laadidest, nende muutmine muutmine ja uue laadi loomine
 • - Seletiitli (all- või pealkirja) lisamine pildile, joonisele, tabelile
 • - Teksti allmärkuste ja dokumendi lõpumärkuste lisamine ja muutmine
 • - Allmärkuste vormindamine laadide abil
 • - Erinevate päiste/jaluste ja leheküljenumbrite lisamine või kustutamine
 • - Dünaamiliselt muutuvate päiste ja jaluste lisamine dokumenti
 • - Ristviidete lisamine dokumenti
 • - Kujundite lisamine ja vormindamine, joonistusvahendite kasutamine
 • - Keelekontroll ja dokumendis tehtud muudatuste jälgimine ja nende töötlemine
 • - Sisukorra, tabelite ja piltide loetelu loomine
 • - Sisukorra vormindamine laadide abil
 • - Dokumendi salvestamine .docx, .pdf, oma dokumendimalli salvestamine
 • - Dokumendi printimine

Antud koolitus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:

 • - MS Wordi abil luua või lühematest tekstidest kokku panna pikki dokumente
 • - anda dokumendile laadide abil ühtse korrektse vorminduse
 • - dokumenti lisada pilte ja illustratsioone ning neid vormindada
 • - lisada allmärkuseid, päiseid ja jaluseid
 • - kasutada dokumendis ristviiteid, genereerida sisukorda ja seda vormindada

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh. mobiilse sülearvutiklassiga).

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

KoolitajaViivi Jokk, Arvo Saat

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba